ابلاغ  شورای عالی مالیاتی در خصوص تسری حکم معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

با موضوع ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران

 

بخشنامه کمیسیون اتوبوس داران